МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ПУСКУ КОВШОВОГО ЕЛЕВАТОРА ЗА КРИТЕРІЄМ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОГО ЗУСИЛЛЯ В ТЯГОВОМУ ОРГАНІ

Вячеслав Сергійович Ловейкін, Леся Борисівна Ткачук

Анотація


Побудовано динамічну модель режиму руху ковшового елеватора у
вигляді голономної механічної системи з п’ятьма ступенями вільності. На
основі побудованої динамічної моделі створено математичну модель для
оптимізації режиму руху ковшового елеватора. Розроблена методика
оптимізації режиму руху, яка проілюстрована на прикладі використання в
якості критерію оптимізації середньоквадратичного значення зусилля в
тяговому органі при збіганні з натяжного барабана. За допомогою розробленої математичної моделі отримані залежності кінематичних характеристик ланок з врахуванням оптимального режиму руху, на основі яких розраховано показники середньоквадратичних та максимальних значень кінематичних і силових характеристик тягового органу.
Проаналізовано результати оптимального та реального режимів руху
ковшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ловейкін В. С. Аналіз руху ковшового елеватора з динамічною механічною характеристикою

двигуна / В. С. Ловейкін, Л. Б. Ткачук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2016. – Вип. 254 – С. 397-407.

Беллман Р. Динамическое программирование / Р. Беллман ; под. ред. Н. Н. Воробьева. – М. : Изд-во

иностранной литературы, 1960. – 400 с.

Математическая теория оптимальних процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтнянский,

Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф. Мищенко. – М. : Физматгиз, 1961. – 392 с.

Петров Ю. П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю. П. Петров. – Л. :

Энергия, 1977. – 280 с.

Ловейкин В. С. Расчеты оптимальних режимов движения механизмов строительных машин /

В. С. Ловейкин. – К. : УМК ВО, 1990. – 168 с.

Ловейкін В. С. Динамічна оптимізація підйомних машин / В. С. Ловейкін, А. П. Нестеров. – Х. :

ХНАДУ, 2002. – 291 с.

Ловейкін В. С. Динаміка режиму руху вертикального ківшового елеватора із завантаженою гілкою /

В. С. Ловейкін, В. А. Бортун // Підйомно-транспортна техніка. – 2011. – №1(37). – С. 67-78.

Выговский Л. Введение в Wolfram Mathematica [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://old.exponenta.ru/educat/news/vygovskiy/vygovskiy.asp, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения:

02.2017. – Яз. рус.

Ловейкін В. С. Дослідження динаміки пуску скребкового конвеєра зі змінним навантаженням в

процесі пуску / В. С. Ловейкін, О. Ю. Костина // Motrol: International journal on operation of farm and agri-food

industry machinery. – 2011. – Vol. 13B, № 3. – S. 42-48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Loveikin, V & Tkachuk, L 2016, ‘Analiz rukhu kovshovoho elevatora z dynamichnoiu mekhanichnoiu
kharakterystykoiu dvyhuna’, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy.
Seriia: tekhnika ta enerhetyka APK, iss. 254, pp. 397-407.
2. Bellman, R 1960, Dinamicheskoye programmirovaniye, Izdatelstvo inostrannoy literatury, Moskva.
3. Pontryagin, L, Boltnyanskiy, V, Gamkrelidze, R & Mishchenko, E 1961, Matematicheskaya teoriya
optimalnikh protsessov, Fizmatgiz, Moskva.
4. Petrov, Yu 1977, Variatsionnyye metody teorii optimalnogo upravleniya, Energiya, Leningrad.
5. Loveikin, V 1990, Raschety optimalnikh rezhimov dvizheniya mekhanizmov stroitelnykh mashin, UMK VO, Kyiv.
6. Loveikin, V & Nesterov, A 2002, Dynamichna optymizatsiia pidiomnykh mashyn, KhNADU, Kharkiv.
7. Loveikin, V & Bortun, V 2011, ‘Dynamika rezhymu rukhu vertykalnoho kivshovoho elevatora iz
zavantazhenoiu hilkoiu’, Pidiomno-transportna tekhnika, no. 1(37), pp. 67-78.
8. Vygovskiy, L Vvedeniye v Wolfram Mathematica, <http:www.exponenta.ru/educat/vygovskiy/vygovskiy.asp>,
viewed 03.02.2017.
9. Loveikin, V & Kostyna, O 2011, ‘Doslidzhennia dynamiky pusku skrebkovoho konveiera zi zminnym
navantazhenniam v protsesi pusku’, Motrol: International journal on operation of farm and agri-food industry
machinery, vol. 13B, no. 3, pp. 42-48.