Динамічні зусилля в канатах двохкінцевого підйомника

Тетяна Миколаївна Осипова, Олег Миколайович Хорошилов, Олександр Сергійович Писарцов

Анотація


Проведено аналіз літературних джерел по вивченню динамічних процесів в канатах
шахтних підйомників з розрізним барабаном і різними посадочними пристроями.
Наведено еквівалентні динамічні схеми підйомної установки з урахуванням
прикладання зовнішнього моменту до барабану і математичний опис динамічних процесів
коливального характеру в канатах підйомника.
Отримано математичний опис динамічних процесів коливального характеру в канатах
ддвохкінцевої підйомної установки при силових перехідних процесах у вигляді аналітичного
диференціального рівняння. Визначено коефіцієнти запасів міцності каната з урахуванням
динамічних навантажень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лукин И. Ф. Исследование динамических процессов в валопроводе шахтной подъёмной машины с разрезным

цилиндрическим барабаном : дисс. … канд. техн. наук: 05.05.05 Подъемно-транспортные машины. – Х., 1966. – 182 с.

Козар Л. М. Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на

стабільність його роботи при переході каната через розріз : атореф. … канд. техн. наук: 05.05.05 Піднімально-

транспортні машини / Л. М. Козар. – Х., 2004. – 21 с.

Федорова З. М. Подъемники : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / З. М. Федорова,

И. Ф. Лукин, А. П. Нестеров. – К. : Вища шк., 1976. – 294 с.

Шахтный подъем : науч.-производственное изд. / В. Р. Бежок, В. И. Дворников, И. Г. Манец,

В. А. Пристром ; общ. ред. Б. А. Грядущий, В. А. Корсун. – Донецк : ООО «Юго-Восток Лтд», 2007. – 624 с.

Осецкий В. М. Техническая механика (Механика общая и механика машин) : учеб. пособие для

горных вузов / Всеволод Михайлович Осецкий. – М. : Госгортехиздат, 1962. – 471 с.

Ловейкин В. С. Динамическая оптимизация подъемных машин : моногр. / В. С. Ловейкин,

А. П. Нестеров ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск : [б. и.], 2002. – 368 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Lukin, I 1966, ‘Issledovaniye dinamicheskikh protsessov v valoprovode shakhtnoy podyemnoy mashiny s
razreznym tsilindricheskim barabanom’, Kand.tekh.n. thesis, Ukrainskiy zaochnyy politekhnicheskiy institute, Kharkiv.
2. Kozar, L 2004, ‘Vplyv dynamichnykh i statychnykh navantazhen rozriznoho barabana pidiomnyka na stabilnist yoho
roboty pry perekhodi kanata cherez rozriz’, Kand.tekh.n. abstract, Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, Kharkiv.
3. Fedorova, Z, Lukin, I & Nesterov, A 1976, Podyemniki, Vishcha shk., Kyiv.
4. Gryadushchiy, B, Bezhok, V, Dvornikov, V, Manets, I & Pristrom, V 2007, Shakhtnyy podyem, OOO
‘Yugo-Vostok Ltd’, Donetsk.
5. Osetskiy, V 1962, Tekhnicheskaya mekhanika (Mekhanika obshchaya i mekhanika mashin),
Gosgortekhizdat, Moskva.
6. Loveikin, V & Nesterov, A 2002, Dinamicheskaya optimizatsiya podyemnykh mashin, Vostochnoukr. nats.
un-t im. V. Dalya, Lugansk.