ВПЛИВ КУТА ВІДХИЛЕННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ КАНАТУ ТА БЛОКІВ

Наталія Миколаївна Фідровська, Олександр Сергійович Писарцов, Віталій Петрович Водолажський

Анотація


У статті розглядається питання конструкції канатних блоків і вплив діаметру блоку на
довговічність канату, проводиться аналіз геометричних параметрів блоку та особливості
конструкції, умови роботи канату на канатних блоках. Залежність поперечного навантаження
канату при згині від розміру дротинок, чим обумовлюється зменшення зносу канату.
Розглядається залежність яку рекомендував Б.С.Ковальський для визначення діаметру блоку.
Отримані графіки коефіцієнтів: впливу перегинів канату на блоках за час роботи, враховуючий
вплив конструкції на канат, враховуючого вплив радіусу кривизни ручія блоку або канавки
барабану. Наведений розрахунок згідно цієї залежності та отримана різниця з нормативними
даними. Також у статті, приведено отримані значення експериментального дослідження метою
якого є обґрунтування раціонального кута відхилення канату, між канатними блоками, для
підвищення його довговічності. Накреслені діаграми швидкості зносу канату при різних кутах
відхилення та швидкості зносу канатних блоків при різних кутах відхилення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Глушко М. Ф. Стальные подъемные канаты / М. Ф. Глушко. – К. : Техніка, 1966. – 327 с.

Александров М. П. Грузоподъемные машины : учеб. / М. П. Александров. – М. :Высш. шк., 2000. – 552 с.

Ковальский Б. С. Потери на блоках канатных полиспастов / Б. С. Ковальский // Вестник

машиностроения. – 1965. – № 10. – С. 34-37.

Пат. 112175 Україна, МПК G01N 3/32(2006.01) Машина з кулісним механізмом / О. С. Писарцов ;

Укр. інж.-пед. акад. – u 2016 05084 ; Заявл. 10.05.2016 ; Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – 1 л.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Glushko, M 1966, Stalnyye podyemnye kanaty, Tekhnika, Kyiv.
2. Aleksandrov, M 2000, Gruzopodyemnye mashiny, Vyssh. shk., Moskva.
3. Kovalskiy, B 1965, ‘Poteri na blokakh kanatnykh polispastov’, Vestnik mashinostroyeniya, no. 10, pp. 34-37.
4. Pysartsov O 2016, Mashyna z kulisnym mekhanizmom, UA Patent 112175.